Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden versterkt mag worden. Ter optimalisering van uw behandeling is het wel mogelijk uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) te bespreken met collegae binnen intervisie. Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de psycholoog verplicht gesteld de geanonimiseerde (niet herleidbaar tot individuele personen) gegevens aan te leveren bij de DIS, SBG en CBS voor wetenschappelijk onderzoek en optimaliseren van de behandelkwaliteit. U kunt schriftelijk verzoeken uw geanonimiseerde gegevens niet aan te leveren bij de hierboven genoemde instanties, middels het invullen van een privacy-verklaring (deze is bij uw psycholoog aan te vragen). In het kader van vergoedingen van uw behandeling, moet uw psycholoog bepaalde informatie verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Bij de declaratie krijgt uw zorgverzekeraar wel inzage in de betreffende zorgprestatie, echter niet in de gestelde diagnose of inhoud van uw behandeling. De zorgverzekeraar heeft wel het recht om de behandelaar te controleren en dossieronderzoek te verrichten, echter u moet daar vooraf schriftelijk toestemming voor geven.

Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier wat wettelijk 20 jaar bewaard dient te worden, hierna worden alle gegevens vernietigd. U kunt zelf ten alle tijden inzage vragen in uw dossier. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een client hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Het dossier is eigendom van de praktijk en u kunt dit dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie aanvragen van het dossier of gedeelten van het dossier. Zonder uw toestemming zal geen informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts). Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot die gegevens toegang heeft.

Beroepscodes

De beroepscodes van de LVVP en het NIP zijn van toepassing. De gesprekken en gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld. Met betrekking tot overleg en verslaglegging wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd. Er wordt nooit informatie verstrekt aan keurende-, uitkerende-, belanghebbende instanties, verzekeringsmaatschappijen e.d.

Het beroep van Gezondheidszorgpsycholoog is een wettelijk geregeld beroep. Alleen zij die ingeschreven staan in het BIG-register (BIG= Beroepen in Gezondheidszorg) van de overheid mogen de desbetreffende beroepstitel voeren. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht; op deze wijze wordt de kwaliteit van beroepsuitoefening gewaarborgd. Meer informatie daarover kunt u vinden op de site van het BIG-register. Om goede zorg en kwaliteit van zorg te leveren, zijn we als zorgaanbieder gebonden aan bepaalde plichten en op de hoogte van de rechten van de client die vastgelegd zijn in een aantal wetten:

  • De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) regelt onder meer het recht van de client op informatie, op geheimhouding van zijn/ haar gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de zorgaanbieder tot een deugdelijke verslaglegging
  • Bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld door de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
  • In de WKCZ (Wet Klachtrecht Clienten in de Zorgsector) wordt de client de mogelijkheid geboden klachten in te dienen over de zorg die hen geboden wordt

Klachten

Hoezeer de psycholoog ook zijn/ haar best doet, kan het voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Indien u het niet eens bent met het beroepsmatig handelen van uw psycholoog, is het verstandig dit met uw psycholoog bespreekbaar te maken. Dit zodat gezamenlijk tot een oplossing gekomen kan worden. Als blijkt dat u er samen niet uitkomt, kunt u een officiƫle klacht indienen bij een van de aangesloten beroepsverenigingen. Informatie over klachtenregeling bij behandeling van volwassenen, kunt u vinden op www.lvvp.info (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/)
U kunt voor informatie over regelgeving en tarieven bij klachten terecht bij het LVVP-bureau via tel: 030-2364338 of via t.ruijls@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info

Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (Noord-Brabant, Limburg), tel: 088-3712550.

Privacystatement

Hier kunt een kopie downloaden van de privacystatement.

Download Privacystatement