Op alle leveringen, betalingen en transacties zijn de Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo, van toepassing.

Artikel 1:
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de client. Beroepshalve verricht door psychologen van Psychologenpraktijk Huijs, praktijk houdend aan de Noorderpoort 93a, 5916 PJ te Venlo, verder aan te duiden als 'praktijk'. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.

Artikel 2:
Indien een client een afspraak heeft gemaakt, is er in juridische zin sprake van een overeenkomst, hetgeen betekent dat client aansprakelijk is voor het bedrag normailiter voor een dergelijke afspraak in rekening wordt gebracht. Wordt een afspraak niet nagekomen, doch ook niet tijdig afgezegd (minder dan 24 uur voor de geplande afspraak), dan wordt ten allen tijde het geldende tarief in rekening gebracht (de tarieven staan vermeld op de website: www.psychologiepraktijkhuijs.nl). Deze factuur moet de client zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3:
De door de behandelaar aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de client binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4:
Indien de client het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de client een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5:
Voldoet de client binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/ haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6:
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 7:
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd- tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn/ haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.